• Zakres przetwarzanych danych.
  • Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego „Profitness”, zwanego dalej „Profitness”:
   - imię i nazwisko
   - adres mailowy,
   - wskazany adres wysyłki,
   - dane wskazane do wystawienia faktury VAT,
   - data urodzenia,
   - płeć
  • Dane zbierane w procesie profilowania opisane zostały w rozdziale VIII poniżej.

 • Administrator danych osobowych.
  • Administratorem bazy danych jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 5260201123. Działalność Sklepu prowadzona jest przez Oddział P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjno–Handlowy w Dębówce 17A, 20-050 Lublin.
  • Administrator danych osobowych Sklepu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega przepisów obowiązującego prawa w tym - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy. 
  • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 • Cel przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie (sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie, oraz korzystania z funkcjonalności Konta Klienta), w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora (tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO) tj:
   • w związku z zawartą ze Sklepem umową (sprzedaży, usługi Konta Klienta), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Klientem umową lub z przetwarzaniem ich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Profitness;
   • w celu spełnienia ciążących na Profitness obowiązków prawnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Profitness (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Przetwarzanie danych osobowych Klientów w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

 • Okres przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe pozyskane w wyniku zawarcia umowy są przetwarzane od momentu ich pozyskania od Klienta do momentu:
   • przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub/i umowy sprzedaży w wypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/wniesienia sprzeciwu/ usunięcia danych osobowych w wypadku korzystania Klienta z Konta Klienta (w/w żądanie spowoduje usunięcie Konta Klienta) lub osiągnięciu celu przetwarzania w wypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   • skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dostarczanie newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej);
   • do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji uprawnień Klienta, do czasu ich przedawnienia w wypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody ich właściciela przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
  • Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
  • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
  • Dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem ustawowym Administratora (podatkowym) będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiedniej ustawie i w celu w niej wskazanym.

 • Przekazywanie danych osobowych.
  • Dane osobowe mogą̨ być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień́ ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń́, które mogą̨ polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać́ na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 
  • Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics należącego do przez Google Inc. („Google”) w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej ulepszania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać działanie Sklepu i prezentowaną przez niego ofertę.
  • Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
  • Jeżeli nie chcą Państwo, by Państwa dane były pobierane w w/w sposób Google i przetwarzane przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, jednakże taka wtyczka może upośledzić funkcjonowanie Sklepu. 
  • Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 
  • Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane (powierzone) następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 
  • Odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy na adres: P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. 17A, 20-050 Lublin

 • Prawa właścicieli danych.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@profitness.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Konta Klienta, Klient traci możliwość korzystania z oferowanych w jego ramach usług.
  • W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Profitness, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
  • Posiadają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Profitness Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
  • Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 • Podstawy prawne przetwarzania danych.
  • Sklep przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
  • Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Profitness, jest umowa (określona Regulaminem), lub odpowiednia zgoda. 
  • Profitness musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Sklepu. Działania te obejmują również rozwój Sklepu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług, oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. 
  • Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Profitness jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach innych niż w/w jest odrębna dobrowolna zgoda ich właściciela.

 • Profilowanie.
  • Profilowanie to przetwarzanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
  • Profilowane reklamy pozwalają Państwu uniknąć większej części przypadkowych reklam (wyświetlanych na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych), a pokazywane zostają w te, które są dopasowane do indywidualnych oczekiwań. Profilowanie, z którego korzysta Profitness w dużej mierze ograniczone jest do płci, wieku oraz preferencji związanych z Profitness. Dzięki niemu widziana przez Państwa reklama będzie przypominała propozycję wychodzącą na przeciw indywidualnym potrzebom. Sprzeciw wobec profilowania spowoduje, że reklamy będą wyświetlane przypadkowo, bez względu na preferencje. 
  • Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownika. 
  • Sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • dopasowania treści reklam do zainteresowań użytkowników (obejmujących np.: ostatnio oglądane artykuły, artykuły podobne do nabytych, nowości itp.).
  • W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
   • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.