I. Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin Sklepu/ Regulamin - niniejszy dokument określający zasady sprzedaży produktów przez Sklep. 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.profitness.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 5260201123. Działalność Sklepu prowadzona jest przez Oddział P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjno–Handlowy w Dębówce 17A, 20-050 Lublin.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto Klienta – usługa pozwalająca na stworzenie bazy danych Klienta służących do sprawniejszej realizacji składanych zamówień oraz zawierającej historię zamówień w Sklepie.

Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy Klientem a Sklepem. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Unii Europejskiej. W wypadku chęci realizacji zakupu poza UE, prosimy o kontakt mailowy: info@florexpol.com.plUmowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rejestracja – proces zmierzający do stworzenia Konta Klienta. Na Rejestrację składają się wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz w Polityce Prywatności.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub związanych ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne

Przepisy zawarte w Regulaminie określają warunki dokonywania zakupów w Sklepie przez Klienta.

Dokonując rejestracji i/lub zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązane są do wskazania, czy zamierzają dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub dokonują zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą, lecz jednocześnie nie posiada on dla nich charakteru zawodowego.

Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.

Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatiora i hasła (logowanie).

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.  

III. Zasady i realizacji sprzedaży

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp przez Klienta do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.profitness.pl.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.profitness.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

wyboru zamawianych towarów,

wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek (mogą to być różne adresy),

wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.

Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

IV. Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczony na stronach www Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany stronie www.profitness.pl .

Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

Prawo do rezygnacji z zamówienia i do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie są Konsumentami wedle definicji wskazanej w ust. I pkt.8 powyżej.

V. Ceny towarów.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

podawane są w złotych polskich,

zawierają podatek VAT,

nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są na stronie internetowej: www.profitness.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Sklep nie stosuje praktyk polegających na indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VI. Czas realizacji zamówienia.

Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzić przyjęcie zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

Terminy realizacji zamówień towarów wynoszą standardowo 2-5 dni roboczych. Niestandardowe terminy realizacji zamówień wskazane są każdorazowo na stronie Sklepu. Czas realizacji zamówień dotyczących indywidualnych życzeń Klienta będzie zgodny z ustaleniami Stron. Ewentualne zmiany czasu realizacji zamówień ogłaszane na stronach Sklepu nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed publikacja w/w ogłoszeń. 

Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski. Jeżeli na stronie Sklepu przewidzianych jest kilka opcji dostarczenia towaru, Klient może dokonać wyboru rodzaju dostawy na wskazany przez siebie adres. Ewentualna dostawa towarów poza terytorium Polski wymaga indywidualnych ustaleń stron.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VII. Formy płatności. 

Klient – jeśli taka możliwość jest w danym momencie przewidziana na stronie internetowej Sklepu - może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

przedpłata szybkim przelewem internetowym lub kartą za pośrednictwem systemu PayU. Aby zapoznać się z Regulaminem transakcji płatniczej PayU

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VIII. Reklamacje.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.

Prosimy o zgłaszanie obsłudze Sklepu wszelkich uszkodzeń towaru powstałych w transporcie lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem niezwłocznie, najlepiej w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki.

Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru. Gwarancja na sprzedany towar, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady (nie będzie zgodny z umową, w szczególności z opisem dostępnym na stronie internetowej Sklepu), Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: PUH FLOREXPOL Dębówka 17A, 20-050 Lublin.

Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X Zwrot należności Klientom.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

Jeśli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy jedynie towarów, które znajdują się w magazynie Sklepu. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów robionych na zamówienie lub projektowanych indywidualnie dla Klienta. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem na adres: info@profitness.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszty dostarczania zwracanego towaru ponosi Kupujący. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie będą odbierane. 

Proszę odesłać lub przekazać w/w rzecz na adres Sklepu P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest dla przesyłek dokonywanych z terytorium Polski - na podstawie cennika Poczty Polskiej: http://cennik.poczta-polska.pl/, dla przesyłek spoza terytorium Polski – zgodnie z taryfami miejscowego operatora pocztowego.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne (w szczególności prosimy o pozostawienie umieszczonych na nich zawieszek, metek).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X Zwrot należności Klientom.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

X. Zwrot należności Klientom.

W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

Klient, który dokonał płatności za pośrednictwem systemu PayU, otrzyma zwrot tą samą drogą, o ile będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku Sklep skontaktuje się z Klientem celem wskazania numeru konta, na które Sklep ma zwrócić należną sumę i uzupełnienia danych potrzebnych do zlecenia przelewu.

Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

XI. Rejestracja Klientów

Rejestracja konta Klienta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.

Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. 

W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.

Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

XII. Odpowiedzialność Sklepu

Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.

XIII. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sklep dokonuje weryfikacji ocen publikowanych na jego stronie internetowej poprzez umożliwienie ich wystawiania wyłącznie osobom zarejestrowanym w sklepie, które  złożyły w nim zamówienie.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.

Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.

Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail: info@profitness.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.

Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249 poz 1661).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

P.U.H. Florexpol Sp. z o.o.

Dębówka 17 A

20-050, Dębówka, tel. 81 53 330 50 fax. 81 53 322 28

 

–        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

–        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  …………………………………………………………………………………………….

 

–        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

–        Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

–        Podpis konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………….

–        Data

…………………………………………………………………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.